ایمنی و استاندارد های کلایمر

پس از آنکه کلایمر یا بالابر نما به عنوان یک تکنولوژی جدید جایگاه خود را در بخش های مختلف پیدا کرد، تولید کنندگان کلایمر در صدد تدوین استانداردها و دستورالعمل های ایمنی جامع در این خصوص شدند. تدوین استاندارد برای کلایمر از ابعاد مختلف امنیتی، کیفیت و کارایی می توانست برای کاربران و کارفرمایان حائز اهمیت باشد. لذا استاندارد های تدوین شده برای کلایمر بسیار جامع و مفصل می باشد که در این مقاله نمی توان به جزییات و کارایی کامل آن پرداخت و صرفا استانداردهای مهم برای مطالعه و دسترسی ذکر می گردد. از استانداردهای حائز اهمیت و قابل ذکر در این خصوص به مواردی که در ذیل آمده  می توان اشاره کرد. اما در خصوص دستورالعمل های ایمنی مربوط به کار و استفاده از کلایمر موارد مختلفی وجود داردو همچنین تجهیزات و ادوات مختلفی نیز در این خصوص مورد استفاده قرار می گیرند. لذا یکی از این تجهیزات سیستم فال ارست است.

پک کامل سیستم فال ارست (Fall arrest) یا سیستم ضد سقوط یکی از تجهیزات ایمنی کلایمر است که توضیحاتی در این راستا داده می شود.