سیستم جانپناه نورد

(Parapet Climbing machine)

معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روی بام، فضای مناسبی برای ریل گذاری و حرکت ماشین وجود ندارد. ریل گذاری در این نوع سیستم به صورت ثابت بر روی قسمت داخلی دیوار جانپناه صورت می گیرد.

همچنین در ساختمان هایی که دیوار جانپناه وجود ندارد نیز می شود از این نوع دستگاه استفاده کرد به طوریکه ریل های این سیستم مانند گاردریل بر روی بام ساختمان نصب می شوند.